Bulk Resize Photos

Kéo và thả hình ảnh đây!
HOẶC

 Đơn giản hình ảnh Thay đổi kích thước

Kéo-n-Drop. Nhấp chuột. Làm xong.

Thay đổi kích thước lô hình ảnh một cách dễ dàng!

Bulk Resize Photos là hơn thay đổi kích thước chỉ pic. Bạn cũng có thể chuyển đổi các định dạng JPEG, PNG, hoặc WebP.

  1. Chọn hình ảnh để thay đổi kích thước.
  2. Chọn kích thước mới hoặc kích thước để giảm đến.
  3. Nhấp chuột

 Không tải lên

150 hình ảnh thay đổi kích cỡ trong vòng 60 giây.

Đó là nhanh như chớp vì hình ảnh của bạn được thay đổi kích cỡ và nén trên máy tính của bạn. Họ không được tải lên hoặc chuyển đến bất kỳ máy chủ.

Đọc Chính sách bảo mật của chúng tôi cho các chính sách của chúng tôi trên các tập tin cookie, quảng cáo, và nhiều hơn nữa.