Bulk Resize Photos

Về chúng tôi

Chúng tôi đã giúp mọi người thay đổi kích thước ảnh của họ kể từ năm 2014. Trong thời gian đó, hàng triệu người đã thay đổi kích thước hình ảnh của họ. Không có hình ảnh nào được sử dụng được tải lên. Tất cả chúng đều được xử lý trên máy tính của bạn. Đó là cách chúng tôi vừa nhanh chóng vừa tiện lợi.


BulkResizePhotos.com is owned & operated by Wruff Pty Ltd, an Australian company. Some parts of BulkResizePhotos.com use open source software. See details.